hétfő, április 22, 2024
Egyéb

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek.

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Magy Község Önkormányzatánál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedésiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az Önkormányzat dolgozói a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan nyújtottak-e be az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés elfogadására nincs mód!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján:

  • a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. (Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.);
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
  • a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
  1. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az önkormányzatok azokat összesítik és haladéktalanul továbbítják a Belügyminisztérium felé.

Az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről későbbi időpontban adunk tájékoztatást, a Kormány további – később meghozandó – döntései értelmében.

Az igénybejelentő megtalálható Magy Község Önkormányzatának honlapján (www.magy.hu), valamint a Magy Község Önkormányzatának Ügyfélszolgálati Irodájában. (Ide kattintva letölthető.)

Magy, 2018. szeptember 19.

Czirják István
polgármester